Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
X
ogólnopolski konkurs
wiedzy biblijnej

Regulamin

Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem 21. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (2016/2017)

____________________________________________________________________________

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zwanego dalej Konkursem,  jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

3. Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu  – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011), a zakres merytoryczny XXI edycji  obejmuje: Księgę Daniela i Apokalipsę św. Jana  wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.

4. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego – finału.

5. Za realizację Konkursu na terenie poszczególnych diecezji odpowiadają Koordynatorzy diecezjalni.

6. Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursu.

 

II. Etap szkolny

1. Koordynator diecezjalny przesyła do szkół pismo przewodnie wraz z wyciągiem z regulaminu Konkursu (folderem).

2. Za przeprowadzenie tego etapu odpowiadają Komisje, o których mowa w ust. 8.

3. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 28 lutego 2017 roku   wyłącznie drogą elektroniczną, na specjalnym formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie www.okwb.pl (zakładka zgłoszenie). Po tym terminie szkoły nie będą rejestrowane, co uniemożliwi uczniom wzięcie udziału w Konkursie.

 4. Etap szkolny odbywa się, we wszystkich placówkach biorących udział w Konkursie, 14 marca 2017 roku.

5. Zestaw pytań testowych wraz z arkuszem odpowiedzi oraz pakietem pytań dodatkowych (ewentualna dogrywka), a także Protokołem etapu szkolnego, oświadczeniem katechetów z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu przekazane zostaną do każdej ze zgłoszonych szkół drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji szkoły na stronie www.okwb.pl, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem etapu szkolnego.

6. Uczestnicy etapu szkolnego otrzymają pytania konkursowe w formie testu.

7. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.

8. Wyłoniona z grona nauczycieli Komisja ocenia prace uczniów w oparciu o arkusz odpowiedzi  i do 31 marca 2017 roku   przesyła wypełniony i podpisany protokół, oświadczenie katechetów oraz Załącznik nr 1 do regulaminu (zgodę  rodziców/prawnych opiekunów na opublikowanie danych osobowych uczestników Konkursu) do Koordynatora diecezjalnego.

9. Do etapu diecezjalnego przechodzą maksymalnie trzy osoby, które uzyskały odpowiednio największą liczbę punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.

III. Etap diecezjalny

1. Za przeprowadzenie etapu diecezjalnego odpowiada Koordynator diecezjalny lub osoba przez niego wyznaczona, która zobowiązana jest do poinformowania uczestników o czasie i miejscu etapu diecezjalnego.

2. Etap diecezjalny składa się z części pisemnej i ustnej.

3. W części pisemnej uczestnicy odpowiadają na pytania testowe, dostarczone w zamkniętych kopertach. Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokonuje powołana przez Koordynatora diecezjalnego Komisja, w oparciu o arkusz odpowiedzi.

4. Do części ustnej przechodzi maksymalnie 7 osób z największą liczbą punktów uzyskanych w części pisemnej, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.

5. Część ustną stanowią pytania przygotowane przez Organizatora. Sprawdzenia poprawności odpowiedzi dokonuje powołana Komisja.

6. W części ustnej stosuje się odrębny regulamin.

7. Do etapu ogólnopolskiego przechodzą po trzy osoby z każdej diecezji, które uzyskały w części ustnej kolejno największą liczbę punktów.

8. W przypadku uzyskania równej liczby punktów zarządza się dogrywkę, w celu wyłonienia 3 finalistów.

9. Etap diecezjalny we wszystkich diecezjach odbywa się 25 kwietnia 2017 roku.

IV. Etap ogólnopolski - finał

1. Za przygotowanie etapu ogólnopolskiego – finału odpowiada Sekretariat Konkursu.

2. Analogicznie stosuje się punkty 2, 3, 4, 5, 6, 8 rozdziału III.

3. Finał Konkursu odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2017 roku   w Niepokalanowie.

V. Dane osobowe

1. Dane osobowe uczestników Konkursu oraz innych osób przekazujących swoje dane w związku z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.

3. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza i oświadcza, że dobrowolnie przystępuje do Konkursu i zapoznał się oraz zaakceptował treść Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

5. Uczestnik Konkursu, wyraża zgodę na opublikowanie jego danych tj. w przypadku zostania laureatem któregokolwiek z etapów Konkursu.

VI. Postanowienia Końcowe 

1. Wgląd w sprawdzone testy na poszczególnych etapach Konkursu ma tylko Organizator.

2. Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany będą umieszczone na stronie internetowej www.okwb.pl w zakładce regulamin.

4. Aktualne informacje dotyczące Konkursu publikowane są na stronie: www.okwb.pl

Sponsorzy

Multimedia

Znajdź nas na:

Polecamy:

Katolickie Stowarzyszenie
Civitas Christiana

ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
693 540 536
Przed skierowaniem zapytania, zapraszamy do upewnienia się, czy nie ma już na nie odpowiedzi w Regulaminie lub zakładce O Konkursie

Newsletter

Napisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy Biblijnej.
Twój adres e-mail wykorzystywany będzie wyłącznie do rozsyłania naszych nowości i nigdy nie zostanie przekazany osobom trzecim. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji wpisując ponownie swój adres e-mail w formularzu powyżej.